OKIDE

Országos KID Egyesület

(A KID mozaikszó jelentése: Komplex- Integrált- Differenciált)
 

Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet.

Az Egyesület tisztségviselői:
 

Elnök: Dr. Takács Judit - elnök
Alelnökök: Kovács Zsuzsanna, Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna
Elnökségi tag: Novotni Edit
Elnökségi tag: Borók Sándor Péter


Az OKIDE 2005-ben alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet, tagjai az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, majd az ESZA Kht. támogatásával KID típusú programokat megvalósító szervezetek és szakemberek. A KID mozaikszó Komplex, Integrált és Differenciált, alternatív munkaerő-piaci, szolgáltató programokat jelöl, amelyek hátrányos helyzetű csoportok (re)integrációját segítik elő. A KID módszertant az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal együttműködve 2002 és 2005 között dolgozták ki az OKIDE-t alapító és működtető szervezetek és szakemberek.

Az Országos KID Egyesület tagja a Civil Foglalkoztatási Műhelynek.

Az OKIDE célja valamennyi, az országban működő, foglalkoztatási célú KID típusú, HEFOP és TÁMOP programot megvalósító szervezet szakmai érdekképviselete.

Az említett szervezetek foglalkoztatás-fejlesztésre specializálódtak, és hosszú távú céljuk, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásaik fenntartása és fejlesztése, melyet pályázati források felhasználásával valósítanak meg.

A tagszervezetek szakemberei többéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, 2005 óta magas színvonalon valósítják meg a HEFOP-2.3.-as programokat, valamint sikerrel pályáztak a HEFOP 2.3.2-05/2 és TÁMOP 1.4.1.-07/1 pályázati kiírásokra, melyek megvalósítása folyamatban van.

Az Országos KID Egyesület 2012.03.13-án, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal aláírta a Stratégiai Partnerségi Megállapodást.

Az Egyesület évről évre sikeresen valósítja meg az ország különböző pontjain Munkaerő-piaci Műhely Konferenciáját, melynek témája mindig az aktuális munkaerő-piaci helyzethez igazodik.

Az Egyesület fő céljai:

A civil szervezetek szerepvállalásának erősítése a fiatal felnőttek számára nyújtott komplex, integrált és differenciált programok megvalósításában, ezáltal elősegítve a munkanélküliek, elsősorban a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását, illetve munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedését.

A komplex, integrált és differenciált szolgáltatást nyújtó programokat megvalósító civil szervezetek érdekvédelmének megteremtése, az ennek érdekében feladatokat vállaló civil szervezetek és szakemberek összefogása, szolgáltatásainak, programjainak szakmai támogatása, új módszerek kidolgozása, elterjesztése, bevezetésének támogatása. Külföldi tapasztalatok, hasznosítható eljárások adaptálásának előmozdítása, a közhasznú, civil szervezetek és a munkaügyi szolgáltatások területén működő állami intézmények együttműködésének elősegítése.

Az Egyesület részletes céljai:

A Magyar Köztársaságban bejegyzett, munkaerőpiaci integrációs/reintegrációs célokat megvalósító helyi, regionális és országos programokat szervező, működtető- és szolgáltatásokat nyújtó közhasznú non-profit szervezetek szakmai kapcsolatának fejlesztése, ezen szervezetek érdekeinek érvényesítése.

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű fiatal felnőttek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, megvalósítása és terjesztése, értve többek között ezalatt az elhelyezkedéssel és az átképzéssel kapcsolatos tájékoztatás és információk elérhetőségének jobbítását, új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazását, a szakmai metódusok fejlesztését, kidolgozását.

A célzott társadalmi réteg egészségmegőrzése érdekében a prevenciós célok, valamint a munkaképesség megőrzése, helyreállítása érdekében a rehabilitációs tevékenységek támogatása, ennek keretében ismeretterjesztés, felvilágosítás, illetve az ezzel foglalkozó közhasznú szervezetek segítése céljaik elérésében. Priorizált tevékenységként ismerjük el ebben a körben a mentális egészség megőrzését és reintegrációját.

A célzott társadalmi réteg szociális helyzetének javítása, mindenekelőtt a beilleszkedési problémákban való segítségnyújtáson, illetve a hátrányos környezetből való kitöréshez történő lehetőségek ismertetésén és támogatásán keresztül. Ebben a körben kiemelkedő jelentőséggel bír a stabil munkahelyhez, megélhetéshez történő hozzájutás lehetőségének elősegítése.

Az Egyesület támogatja a fő célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos tudományos tevékenységeket és kutatásokat, ez jelenti mind az elméleti kutatások folytatásának, mind az elért eredmények gyakorlatba történő átültetésének segítését. Ezen keretek között támogatja publikációk, kiadványok megjelentetését is.

A munkaerőpiaci komplex szolgáltatások nyújtása pályázati keretek között térítésmentesen történik.

A non-profit, közhasznú szervezetek munkaügyi szolgáltatási tevékenységének módszertani segítése, számukra különböző szolgáltatások biztosítása.

Az egyesület fő profilja a hasonló tevékenységet folytató civil szervezetek szakmai megerősítése, a tagszervezetek felhalmozódott szakmai tapasztalatainak, módszereinek átadása, a szervezetek alkalmassá tétele foglalkoztatási programok sikeres lebonyolítására - beleértve a pályázatokon való eredményes részvételtől a projektek megvalósításáig terjedő folyamatot.

Közreműködés a munkaerőpiaci ellátásokat befolyásoló szakmai döntések előkészítésében, a döntések meghozatalában és a rendelkezésre álló források elosztásában, a tagszervezetek érdekeinek egyenkénti és közös képviselete.

Az Egyesület céljának tekinti az emberi és állampolgári jogok megismertetését és azok védelmét, érvényesítésének biztosítását, illetve az ehhez történő mindenféle támogatás megadását a megcélzott társadalmi réteg vonatkozásában. Ennek érdekében segíti azokat a közhasznú szervezeteket, amelyek ezen jogok érvényesítését elsődlegesen látják el.

A non-profit közhasznú szervezetek szolgáltató, képzési, tanácsadási és szupervíziós rendszerének kiépítése, szakmai standardok felállítása. Ennek keretében az Egyesület segítséget nyújt a működési keretek kialakításához, a szakmai és szolgáltatási színvonal kívánatos eléréséhez, a rendelkezésre álló tapasztalatok átadásához, az újabb kutatási eredmények gyakorlatba történő alkalmazásához, valamint a hatékonyság növeléséhez. Ez elsődlegesen az elméleti eredmények és a szakmai tapasztalatok rendelkezésre bocsátását jelenti.

Az Egyesület tagszervezeteinek segítése infrastrukturális feltételeinek megteremtésében, fejlesztésében.

A szakmai eszköztár bővítése érdekében nemzetközi kapcsolatok kialakítása, működtetése.

Az Egyesület a mindenkori törvényességi előírásoknak megfelelően együttműködik az állami, területi szervekkel, szervezetekkel és intézményekkel, képviseli a tagok közösen kialakított véleményét, állásfoglalását.
felnőttképzési
engedélyezési szám:
E-001244/2015